>

Socialines paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugas reguliuojantys nutarimai, įstatymai, teisės aktai:

  • Europos Sąjungos teisės aktai:

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

  • Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai:

Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programos patvirtinimo

Dėl Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

 

Atnaujinimo data: 2023-10-09