>

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, BĮ Prūdiškių socialinės globos namuose duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo: 

MB „Teisės labirintai”
Atstovas Mindaugas Slavinskas
adresas korespondencijai – įstaigos adresas – Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r. sav.
Mob. tel. +370 (630) 17 959
El. p. [email protected]
Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt


Duomenų valdytojo rekvizitai:
Prūdiškių socialinės globos namai
Juridinio asmens kodas 190795841
Buveinės adresas Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k., Vilniaus r. sav.
tel.: 8-5 2493496
El. p. [email protected] 
Interneto svetainė https://prudiskiusgn.lrv.lt/lt/

Duomenų subjektų teisų įgyvendinimo Prūdiškių socialinės globos namuose tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo Prūdiškių socialinės globos namuose tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

 

PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Prūdiškių socialinės globos namuose (toliau – Įstaiga), kodas 190795841, adresas Prūdiškių g. 59, Prūdiškių k, Vilniaus r., Tel. (8 5)  249 3496. el.p. [email protected], tvarkomi visų globos namų esamų ir buvusių darbuotojų, gyventojų ir kitų asmenų, įstatymų nustatyta tvarka sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu, pateikusių informaciją, asmens duomenys. Įstaiga tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais susijusiais teisės aktais.

Asmens duomenys – tai bent kokia informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats (pati), arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir kt. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, susipažinimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitas veiksmas arba veiksmų rinkinys. Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi. Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, bankas ir t. t., jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu sutartiniais pagrindais pagal valdytojo nurodymus tvarkantis duomenų valdytojo valdomus asmens duomenis. Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Asmens duomenų ir kitos susijusios informacijos tvarkymo procesą Prūdiškių socialinės globos namuose nustato asmens duomenų tvarkymo Prūdiškių socialinės globos namuose tvarkos aprašas.

 

Kokiais tikslais ir kokius duomenis apie Jus tvarkome?

 • Įstaigos gyventojų asmens duomenys (įskaitant specialių kategorijų duomenys) – tapatybės nustatymo, socialinių paslaugų teikimo sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos, vidaus administravimo, ilgalaikės socialinės globos kokybės reikalavimų, nustatytų teisės aktuose, užtikrinimo tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, lytis, pilietybė, veiksnumas, duomenys dėl priverčiamųjų medicininių priemonių taikymo, gyvenimo būdo duomenys (žalingi įpročiai ir pan.), informacija apie pasiekimus sporto ir kitose srityse, religiniai įsitikinimai, pensininko pažymėjimo numeris, apgyvendinimo Įstaigoje data, vieta iš kurios atvyko į Įstaigą, išvykimo iš Įstaigos data, kambario numeris, duomenys apie mokamas sumas už išlaikymą Įstaigoje, duomenis apie įsiskolinimą bei skolos padengimą Įstaigai, duomenys apie gaunamas socialines išmokas, sąskaitos numeris, gyventojo turto duomenis, kilnojamojo asmeninio turto pavadinimas ir apskaitos numeris, socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei), parašas, asmens sveikatos duomenys (ligos diagnozė ir/ar ligos kodas pagal TLK-10-AM, informacija apie sveikatos būklę, darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių duomenys), šeimos struktūra ir draugai (šeimos narių, draugų telefono numeris, elektroninio pašo adresas, adresas), atstovo asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, atstovavimą pagrindžiantys dokumentai), kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 • Globotinio (rūpintinio) asmens duomenys – Globėjo (rūpintojo) ir turto administravimo pareigų vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, teismo sprendimų/nutarčių datos, numeriai, kilnojamojo/nekilnojamojo turto/daiktinių teisių pavadinimas, turto/ daiktinių teisių įsigijimo/perleidimo/suvaržymo sandorio sudarymo pavadinimas ir data, duomenys apie asmens santaupas depozitinėje sąskaitoje, sąskaitos numeris, duomenys apie gaunamos pajamas, duomenys apie sudarytus sandorius, priteistos skolos dydis, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimus.
 • Darbuotojų asmens duomenys (įskaitant ir buvusių (ne pilna apimtimi)) – tapatybės nustatymo, Darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos, vidaus administravimo, Įstaigos kaip darbdavio, pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui (nustatytų lengvatų darbuotojams taikymui), tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo, Įstaigos dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ar/ir projektuose ir siekiant teisėtų Įstaigos interesų tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, pilietybė, adresas, asmens kodas, gimimo data, lytis, nuotrauka, parašas, šeiminė padėtis, šeimos narių ir išlaikytinių vardai bei pavardės, asmens kodai, asmens socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų sumos, draudimo valstybės lėšomis datos, dalyvavimo pensijų kaupime duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, darbo stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas, tabelinis darbuotojo identifikavimo numeris, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenų įrašymo (keitimo) data, duomenys apie atostogas, duomenys apie komandiruotes, duomenys apie atskirą darbo grafiką, duomenys apie darbo užmokestį, išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, specialieji asmens duomenys, susiję su asmens sveikata (medicininės knygelės duomenys, darbuotojų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, pažymos apie nėštumą, riboto darbingumo, neįgalumo duomenys, specialiųjų poreikių darbo aplinkai duomenys ir kiti duomenys, susiję su darbuotojo sveikatos būkle, kurie tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka), duomenys apie asmens teistumą (nustatytoms pareigybėms), darbuotojų interneto naršymo istorija, paso ir (ar) asmens tapatybės kortelės numeris (-iai), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, ankstesnė darbovietė ir pareigos, buvusi pavardė, įgyto mokslo pažymėjimų numeriai, licencijas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.
 • Kandidatų į Darbuotojus asmens duomenys – kandidatų tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo ir Potencialių kandidatų asmens duomenų saugojimo pasiūlymų į atsilaisvinusias darbo vietas teikimo tikslais tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, konkurso pokalbio garso įrašai, gyvenimo aprašymas ir juose pateikti duomenys – asmeniniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, esama ir buvusios darbovietės, gimimo data, pareigos į kurias pretenduojama, studijų institucija (esama ar buvusi), pareigos, mokslo laipsnis ir kiti kandidato savanoriškai pateikti asmeniniai duomenys.
 • Įstaigoje atliekančių praktiką studentų asmens duomenys – studentų praktikos sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas, mokymosi įstaiga, praktikos atlikimo pradžios ir pabaigos datos; praktikos atlikimo sutartis.
 • Asmenų, pateikusių Įstaigai skundus, prašymus ir pareiškimus, asmens duomenys – vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo – asmenų pateiktų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimo ir atsakymų pateikimo) tikslais tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris (registravimo numeris), skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Įstaigos atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris.
 • Tiekėjų asmens duomenys – viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ir tvarkomų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės; gimimo data; asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nustatyta tvarka), užsienio valstybės suteiktas asmens kodas (kai fizinis asmuo yra asmuo be pilietybės arba užsienio valstybės pilietis ir tokį kodą turi); individualios veiklos pažymėjimo arba verslo liudijimo numeris; gyvenamosios (veiklos) vietos adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys; pagal sutartį gaunamos pajamos; išsilavinimą ir turimą kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų duomenys (atestatų, sertifikatų, licencijų, pažymėjimų ir pan.); taip pat kiti asmeniui būdingi ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys, kuriuos asmuo pateikė dalyvaudamas viešajame pirkime.
 • Savanorių asmens duomenys – savanoriškos veiklos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenys: asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono nr.
 • Nemokamus darbus atliekančio asmens duomenys – teismo nuosprendžiu nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo užtikrinimo ir Įstaigos vidaus administravimo (raštvedybos) tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, nemokamų darbų valandų skaičius.
 • Paciento asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenys) – pirminės ambulatorinės gyventojo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, ūgis, svoris, ligos diagnozė, ligos kodas pagal TLK-10-AM, gydymo išrašai, taikytų vakcinacijų duomenys, profilaktinių sveikatos patikrinimu duomenys, persirgtų ligų ir būklių pavadinimai, nusiskundimų duomenys gydymas vaistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, alerginių reakcijų pavadinimai, valios pareiškimai, ligos istorijos atstovavimą pagrindžiantys dokumentai gaunamas ortopedines priemones, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, laboratorinių, diagnostinių, patologinių ir kitų tyrimų duomenys, neįgalumo/darbingumo lygis, kompensuojamųjų vaistų paso numeris ir kompensuojamųjų vaistų duomenys, duomenys apie sergamumą infekcinėmis ligomis, duomenys apie fizinę ir psichinę būklę.
 • Paciento atstovo asmens duomenys – užtikrinti paciento teisių ir pareigų įgyvendinimo tikslu vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, atstovavimą pagrindžiantys dokumentai.
 • Gyventojų, darbuotojų, praktiką atliekančių studentų ir savanorių vaizdo duomenys – Įstaigos istorijos kūrimo, įstaigai svarbių akimirkų fiksavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: gyventoju, darbuotojų, praktiką atliekančių studentų ir savanorių nuotraukos, vaizdo įrašai (renginiuose, parodose ir pan.)
 • Klientų, vartotojų asmens duomenys – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymo ir vykdymo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo administravimo tikslais (sutarčių, skolų administravimas, teikiamų paslaugų ir viešosios geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo infrastruktūros kokybei užtikrinti, operatyviai nustatyti avarijas ir gedimus bei juos likviduoti, apsaugoti eksploatuojamus objektus nuo poveikio, kuris sutrikdytų geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir sukeltų pavojų vartotojų sveikatai, saugumui, išvengti veiklos sutrikdymų) tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data; adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sutarties numeris, skaitiklių numeriai ir rodmenis, priskaitymų ir apmokėjimų duomenis (mokėjimo data, mokėjimo suma, likusi nepadengta suma, apmokėjimo būdas), duomenis apie įsiskolinimą bei skolos padengimą.

 

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti Jūsų asmens duomenis?

 • Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su mumis;
 • Jūs davėte sutikimą;
 • asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • siekiant mūsų teisėtų interesų;

Jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir (ar) įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

 

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Asmens duomenys gali būt perduoti nurodytiems subjektams:

 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bankams, kurie vykdo Prūdiškių socialinės globos namų atsiskaitymo operacijas, savivaldybėms, įmonėms, kurios teikia paslaugas Įstaigai pagal viešojo pirkimo sutartį, Lietuvos Respublikos valstybinei mokesčių inspekcijai, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Užimtumo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei darbo inspekcijai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centrui, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, Ligonių kasai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir kitiems tretiesiems asmenims pagal prašymą (vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju).
 • Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms šalims: – kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina sutarčiai, susijusiai su teikiamomis paslaugomis, įvykdyti; – kai Įstaiga vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai; – užtikrint teisėtus Įstaigos vykdomos veiklos ir poreikių tenkinimo arba trečiosios šalies interesus;  kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
 • Įstaiga nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkia šiuos duomenų tvarkytojus: dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą palaikančias ir vystančias įmones. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Prūdiškių socialinės globos namų privatumo politikos, bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Įstaigos, kaip duomenų valdytojo ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

 

Kokios Jūsų teisės ir kur kreiptis dėl teisių įgyvendinimo?

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti netikslius duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);
 • reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu);
 • teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • pateikti skundą Priežiūros institucijai.

Šias teises galite įgyvendinti remiantis Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Prūdiškių socialinės globos namuose tvarkos aprašo nuostatomis.

 

Kokios Jūsų duomenų saugojimo terminas?

Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ir Įstaigos direktoriaus patvirtintame dokumentacijos plane.

 

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);

- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

- reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

·         asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

·         Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;

·         Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

- apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

·         asmens duomenys yra netikslūs;

·         asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;

·         duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

·         Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

- į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).


Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Prūdiškių socialinės globos namų veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:
Interneto svetainė: www.ada.lt 
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-12-01