>

Apgyvendinimo tvarka

Asmenų apgyvendinimo  tvarka:

 1. Į globos namus nukreipiami asmenys, kuriems negalima socialinių paslaugų teikti jų namuose, ne stacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios;
 2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
 3. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos namuose, priima miesto (rajono) savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
 4. Miesto (rajono) Savivaldybės administracijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 5. Prieš apgyvendinant asmenį globos įstaigoje, Neįgaliųjų reikalų departamentas išrašo asmens siuntimą į globos namus;
 6. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai, globos namuose, gauti, kurią sudaro ir tvarko Neįgaliųjų reikalų departamentas. Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.

 

Apgyvendinant asmenis Prūdiškių socialinės globos namuose, pateikiami šie dokumentai:

 1. Siuntimas į socialinės globos namus;
 2. Prašymo (asmens ar jo globėjo) kopija;
 3. Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;
 4. Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos);
 5. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
 6. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 7. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (gali būti skaitmeninė versija e-sveikatoje);
 8. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
 9. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 10. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 11. Nekilnojamojo turto registro pažyma;
 12. Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);
 13. Kompensuojamų vaistų pasas.

Gyventojų priėmimo (apgyvendinimo) tvarkos aprašas

Trumpalaikės socialinės globos teikimo tvarkos aprašas

 

Informacijos apie gyventoją teikimo tvarka:

 1. Visa informacija apie gyventojo buvimą įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie gyventoją laikoma konfidencialia net ir po jo mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministro tvirtinami teisės aktai.
 2. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį gyventojo sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai gyventojas medicininiuose bei kituose asmens bylos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.
 3. Gyventojas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant gyventoją, atliekantiems gyventojo sveikatos ekspertizę, be gyventojo sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina jo interesams apsaugoti. Be gyventojo sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie gyventoją prieš jo valią.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-27